Bağımsız Denetim

Geri

Bağımsız Denetim: Şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesini içermektedir.
 

Bağımsız Sınırlı İnceleme: Finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanarak sınırlı güvence verilmesini kapsamaktadır.


Bu kapsam dahilinde sunduğumuz bağımsız denetim hizmetlerimiz:
 

- IFRS/UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
- TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları
- VUK Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı
- US GAAP Amerika Birleşik Devletleri Muhasebe Standartları
- German GAAP Almanya Muhasebe Standartları
- Swiss GAAP Fer İsviçre Muhasebe Standartları
- Türk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetim
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Tabi Şirketlerin Bağımsız Denetimi
- Sigorta Şirketlerinin Bağımsız Denetimi
- Özel Amaçlı Bağımsız Denetim
 

            - Uygunluk Denetimi: Şirketlerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli kanunlara,  ilgili mevzuat düzenlemelerine uygunluk derecesi hakkında görüş bildirilmesidir.
 

            - Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlerin Denetimi: Uygulamaya yönelik bir taahhütname çerçevesinde, bir denetçinin, müşteri şirket ile ilgili üçüncü tarafların üzerinde mutabık kaldıkları denetim prosedürlerini yürüterek fiili bulguların güvence verilmeden raporlanmasıdır.
 

            -  Faaliyet Denetimi: Faaliyet denetimi, gerek mali tablolar denetiminden ve gerekse uygunluk denetiminden daha kapsamlıdır. Faaliyet denetimi bir bütün olarak işletme yönetiminin başarısı, yönetim tarafından belirlenen işletme politikaları, işletme faaliyetlerinin etkinliğini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek bütün   faaliyetleri, iş ve işlemleri ve iş ve işlem süreçleri, bu nitelikte alınan bütün kararlarla ilgilidir. Bu sebeple faaliyet denetimi daha zor ve kapsamlıdır. Faaliyet denetiminde amaç işletme yönetiminin belirlediği standartlara ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmektir.
 

            - İç Denetim: İç denetim bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Uluslararası iç  denetim standartlarına göre; iç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler görevlerini yaparken tarafsız davranmalıdırlar. İç denetim; şirket ve kurumlarda mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği   için vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilir. İç denetim, şirket ve kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine çok büyük katkı       sağlamaktadır. Risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici niteliği bulunmaktadır. Kurumsal yönetim kalitesini geliştirir, kurumsal değeri yükseltir. Pay ve menfaat sahipleri için güvence sağlar.

            - Hile ve Usulsüzlük Denetimi: Küresel dünyamızda şirketler büyüdükçe, kontrol zayıflamaktadır. Bu kontrolsüzlük, kötü niyetli çalışanlar vasıtasıyla, şirketlerin varlıklarında bilinçli ve usulsüz olarak azalmaya sebep olabilmektedir. Bu suçlar, şirketlerin yatırımcıları, hak sahipleri, yasal otoriteler tarafından büyük önem taşır.

             Usulsüzlüklerden dolayı şirket varlıklarında oluşabilecek azalmalarının var olup olmadığının denetiminin bağımsız, tarafsız ve bu konuda bilgi birikimine ve tecrübeye sahip kişilerce yerine getirilmesi önemlilik arz etmektedir.